Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w zakresie gospodarki odpadami

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015r., Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski na sesji dnia 28 czerwca.2016r. do wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany obowiązywać będą po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ( uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. w dniu 11.07.2016 r. i są już obowiązujące).

 

1.Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

( treść uchwały znajduje się na stronie : http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/330639/uchwala_nr_xxi_111_16 ).

 

2.Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfów Śląski.

( treść uchwały znajduje się na stronie: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/330640/uchwala_nr_xxi_112_16 ).

 

Istotną zmianą w tej uchwałę jest sprawa w zakresie świadczenia usług dla właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę. Gmina będzie odbierać odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie tak jak do tej pory, jednak z dniem 31 grudnia 2016 r. nie będzie już wyposażać nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek ten będzie ciążył na właścicielach nieruchomości.

 

3.Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ( treść uchwały znajduje się na stronie: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/330641/uchwala_nr_xxi_113_16).

 

4. Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości ( treść uchwały znajduje się na stronie: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/330643/uchwala_nr_xxi_114_16).

 

 

5. Uchwała nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski ( treść uchwały znajduje się na stronie: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/289464/uchwala_nr_xiv_67__15).

 

 

 

Ponadto w Gminie Gryfów Śląski obowiązują następujące Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 

6. Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( treść uchwały znajduje się na stronie :

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/191931/uchwala_nr_xxvi__132__12 ).

 

7. Uchwała nr XXVI/133/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości ( treść uchwały znajduje się na stronie :

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/191932/uchwala_nr_xxvi__133__12).